Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Tattoo 66 gevestigd te Roosendaal aan de Hulsdonksestraat 1. 06-53540851.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattoo 66 tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door Tattoo 66 wordt behandeld of aan wie Tattoo 66 producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tattoo 66 en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo 66 en opdrachtgever, waarbij Tattoo 66 als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoo 66 worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Tattoo 66 worden zonder enige uitzondering geleverd door Tattoo 66 en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Tattoo 66 zijn ingeschakeld.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met Tattoo 66 aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoo 66 gehanteerde algemene voorwaarden.

2.4 Aanbetalingen voor tatoeages zijn na het maken van een afspraak en betaling niet restitueerbaar. Enkel wanneer de afspraak uiterlijk één week van te voren word doorgeschoven blijft de aanbetaling staan.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan Tattoo 66 worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Tattoo 66 tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Tattoo 66 aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Tattoo 66 tot het 3.3 Door opdracht te geven aan Tattoo 66 tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tattoo 66 of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Tattoo 66 te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door Tattoo 66 wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Tattoo 66 uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever. Dit geldt uitsluitend voor piercings. Tattoo 66 brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Tattoo 66 behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Tattoo 66 heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tattoo 66 Company het recht de opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Tattoo 66 erkent opdrachtgever dat Tattoo 66 een inspanningsverbintenis heeft. Tattoo 66 zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoo 66 kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoo 66 is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Tattoo 66 aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoo 66 voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tattoo 66 terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Tattoo 66 bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie

Tattoo 66 gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Tattoo 66 en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Breda, behoudens indien Tattoo 66 als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Tattoo 66 en niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

9. Zelfstandig werkende tattoo & piercing artists (zzp’ers) die bij tattoo 66 ruimte huren, zijn verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door Tattoo 66